Zaštita ličnih podataka

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) uređena je zaštita ličnih podataka svakog pojedinca.

Opšta pravila zaštite ličnih podataka

Lentismed d.o.o., kao rukovodilac za  obradu ličnih podataka, Opštim pravilima zaštite ličnih podataka,  između ostalog, uređuje vođenje strukturnih skupova ličnih podataka, načela obrade ličnih podataka, uslove dozvole, obradu posebnih kategorija ličnih podataka, pružanje informacija i pristup ličnim podacima, promenu i brisanje, pravo na prigovor i automatizovano pojedinačno donošenje odluka, obveze rukovodioca obrade u vezi sa sigurnošću obrade i tehničku i integrisanu zaštitu podataka, imenovanje službenika za zaštitu ličnih podataka i dr.

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka

Lični podaci obrađuju se na osnovu zakonske obaveze, dozvole ispitanika ili druge legitimne osnove propisane odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018). Za svaki podatak prikupljen od ispitanika preduzimaju se sve razumne tehničke i organizacione sigurnosne mere s ciljem zaštite od neovlašćene ili nezakonite obrade, gubitka, uništenja ili oštećenja podataka. Nad pristupom, korišćenjem i održavanjem ličnih podataka, vodi se nadzor, a sigurnosne mere kontinuirano se unapređuju skladno tehnološkom razvoju.

Prava ispitanika

U svakom trenutku svaki ispitanik ima pravo od svog rukovodioca obrade ličnih podataka zatražiti pristup svojim ličnim podacima. Uz traženje pristupa ispitanik ima pravo na promenu, brisanje, ograničavanje obrade i prenosivost ličnih podataka te pravo na prigovor vezan uz samu obradu. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem ispunjenog obrasca zahteva na e-mail adresu Službenika za zaštitu ličnih podataka društva Lentismed d.o.o.

Službenik za zaštitu ličnih podataka

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) o zakonitosti obrade ličnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu ličnih podataka računa vodi službenik za zaštitu ličnih podataka. Uz navedene dužnosti, službenik upoznaje sve zaposlene osobe u obradi ličnih podataka na nužnost primene propisa o zaštiti ličnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati uticaj na pitanja privatnosti i zaštitu ličnih podataka.

Službenik za zaštitu ličnih podataka:

Matija Popović

Lentismed d.o.o., Bužanova 6, 10000 Zagreb